20.8.09

Tallinna trompetiinglid


"... kuid võib-ol­la oli veel­gi to­re­dam toom­ki­ri­ku eel­mi­ne, ba­rokks­tii­lis orel, mi­da kand­nud kää­nu­li­se esikülje­ga sam­masrõdu on tä­ni­ni al­les. Ar­va­ta­vas­ti val­mis see enam-vä­hem üheaeg­selt 1779. aas­tal ehi­ta­tud tor­ni­kiiv­ri­ga. Rõdul sei­sab kaks he­le­daks vär­vi­tud tii­vu­list ku­ju. Need kak­sikõde­de­na mõjuvad fi­guu­rid on vii­ma­sed toom­ki­ri­ku ba­rok­ko­re­list säi­li­nud re­liik­viad ja üht­la­si üle­pea Ees­ti va­ni­mad al­lesjää­nud ore­li­kau­nis­tu­sed. Ühtae­gu on te­ge­mist me­haa­ni­ka meist­ritöö­de­ga: or­ga­nis­til oli võima­lik tea­tud klah­vi­le va­ju­ta­des saa­vu­ta­da, et puust ing­li­ku­jud tõst­sid trom­pe­ti huul­te­le, ha­ka­tes ot­se­kui ise mu­sit­see­ri­ma. See võis vast pub­li­ku­le ülla­tav vaa­te­pilt ol­la!

Trom­pe­tiing­lid on ju­ba am­mu ot­ses­test töö­ko­hus­tus­test va­bas­ta­tud, kuid po­le hülja­nud oma ame­ti­pos­tiks ol­nud ore­lirõdu. Küllap nad ins­pi­ree­ri­vad in­terp­ree­te sak­raal­muu­si­kaks nii­sa­ma häs­ti na­gu Pe­ga­sus vir­gu­tab il­ma­lik­ke poee­te. Ja mit­te ai­nult or­ga­nis­te, kes män­gi­des oma är­gi­ta­jaid ei näe."

Jüri Kuuskemaa artiklist "Trompetitega inglid orelivääril ärgitavad toomkirikus laulma", EPL 10. aug 2009.
Tallinna Toomkiriku trompetitega inglite pilti pole kuskilt võtta, sestap said siia värvikad inglitrompetid ühelt mu reisilt.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails